درباره ما


به آزمایشگاه باتری مهر نگار کاسپین خوش آمدید


تضمین کیفیت نتایج آزمون ها

اطلاعات بیشتر
شرکت مهرنگارکاسپین


استاندارد:ISIRI 4280


باتری سرب اسیدی از نوع مصارف عمومی

استاندارد:ISIRI 3597


باتری های اولیه

استاندارد:ISIRI 71


باتری های راه انداز سرب اسیدی ( خودرویی)

استاندارد:ISIRI 4868


باتری ساکن سرب اسیدی (انواع دارای دریچه خودتنظیم)

استاندارد:ISIRI 6618


باتری ها و سلول های لیتیوم ثانویه

استاندارد:ISIRI 4772


باتريها و سلولهای قابل شارژ دارای الكتروليتهای قليايی يا ساير الكتروليتهای غير اسيدی - تك سلولی نيكل- كادميم قابل شارژ ، چند وجهی، منفذ دار

استاندارد:ISIRI 4868


باتری ساکن سرب اسیدی (انواع منفذدار)

استاندارد:ISIRI 6197


باتری سرب اسیدی موتورسیکلت

استاندارد:ISIRI 9685


سلول ها وباتری های نیکل کادمیم

استاندارد:ISIRI 4282


باتری و سلول سرب اسیدی از نوع کششی

استاندارد:ISIRI 9685-2


سلول ها وباتری های نیکل متال