آزمایشگاه مهر نگار کاسپین

اجرای آزمون های استاندارد برای انواع باتری

-انجام آزمونهاي ایمنی و عملکرد انواع سلول وباتری های اولیه وثانویه به شرح زیر برای مشتریان مختلف:
1-انواع باتری های اولیه (غیر قابل شارژ) درابعاد سکه ای، چندوجهی، دکمه ای و سلولهای پک شده
2-انواع باتری هاو سلول های ثانویه(قابل شارژ) مانند باتری سرب اسیدی راه اندازانواع خودرو، ساکن، مصارف عمومی، کششی، صنعتی وغیره
3-انواع باتری هاو سلول های نیکل کادمیم، نیکل متال برای کاربردهای مختلف درابعاد استوانه ای، چندوجهی و پک شده
4-انواع باتری وسلول های لیتیم قابل شارژ درابعاد گوناگون مورداستفاده درگوشی های موبایل، رایانه دستی، استفاده های صنعتی و خودروهاوموتورهای برقی

 


اسلایدر
پسندیده شده توسط 1 نفر
تاریخ آخرین ویرایش:

1400/03/25