شما در حال مشاهده: باتری و استاندارد ها می باشید.

ISIRI 4772

باتريها و سلولهای قابل شارژ دارای الكتروليتهای قليايی يا ساير الكتروليتهای غير اسيدی - تك سلولی نيكل- كادميم قابل شارژ ، چند وجهی، منفذ دار