خدمات آزمایشگاهی

شرکت مهرنگارکاسپین


1- انجام تمام آزمون‌های انواع باتریهای مختلف با مصارف صنعتی، تحقیقاتی، تجاری وخانگی مطابق با استاندارد ملی ایران
2- مشاوره به بازرگانان و صنایع وشرکتها در انتخاب نوع باتری متناسب با کاربردهای مختلف وحصول اطمینان از نظرکیفیت
3- امکان‌سنجی ساخت و طراحی انواع باتری‌ها با ظرفیتهای متناسب با کاربردهای مختلف 
4- طراحی وراه اندازی تجهیزات اجرای آزمون های استاندارد برای انواع باتری
5- ارایه خدمات آزمایشگاهی به تولید کنندگان باتری
6- بررسی وشناخت مشکلات و موانع، بررسی و تحلیل و ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای ارتقا کیفیت

ارایه خدمات آزمایشگاهی به تولید کنندگان باتری
پسندیده شده توسط 2 نفر
تاریخ آخرین ویرایش:

1399/04/15