دستگاه ویبراتور

به منظورتست استقامت در برابر لرزه باتری

تجهیزات
پسندیده شده توسط 2 نفر
تاریخ آخرین ویرایش:

1399/05/12