دستگاه دشارژربا جریان بسیارزیاد

به منظور دشارژ باتری ها((20V,1500A)

تجهیزات
پسندیده شده توسط 0 نفر
تاریخ آخرین ویرایش:

1399/05/12