دستگاه تست سلول هاو باتری های قابل شارژ

به منظور انجام آزمون شارژ و دشارژ و چرخه باتری های قابل شارژ (5V,6A)

تجهیزات
پسندیده شده توسط 1 نفر
تاریخ آخرین ویرایش:

1399/06/19