با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

انواع باتری

Made to order penning essays designed to carry out our the needs you have. Our company is here suitable for you. We jot down original essays of huge-standard that comply with all your wants buy research papers

لیست انواع باتری با استانداردهای متناسب که در آزمایشگاه مهرنگارکاسپین مورد آزمون قرارمی گیرند
شماره استاندارد نوع آزمون ها نام محصول ردیف
ISIRI 3597-1 کلیه آزمون ها باتری های اولیه،کلیات ۱
ISIRI 3597-2 کلیه آزمون ها باتری های اولیه قسمت دوم:مشخصات الکتریکی و فیزیکی ۲
ISIRI 3597-3 کلیه آزمون ها باتری های اولیه، باتری های ساعت ۳
ISIRI 4753 کلیه آزمون ها باتری های آب بندی شده تک سلولی نیکل کادمیم با بدنه منشوری و قابل شارژ‍ ۴
ISIRI 4772 کلیه آزمون ها باتری ها و سلول های قابل شارژ دارای الکترولیت های قلیایی یا سایر الکترولیت های غیر اسیدی،تک سلوای نیکل-کادمیم قابل شارژ چندوجهی ۵
ISIRI 10219 کلیه آزمون ها باتری ها و سلول های ثانویه الکالاین یا الکترولیت های غیر اسیدی دیگر سلول های تکی نیکل،کادمیم منشوری مجهز به سیستم باز ترکیب گاز ۶
ISIRI 6197 کلیه آزمون ها باتری های موتور سیکلت ،ویژگی ها و روش های آزمون ۷
ISIRI 9481 کلیه آزمون ها باتری ها و سلول های ثانویه شامل الکترولیت های قلیایی یا سایر الکترولیت های غیر اسیدی ۸
ISIRI 6618-1 کلیه آزمون ها باتری ها و سلول های لیتیم ثانویه جهت کاربرد های قابل حمل دستی-سلول های لیتیم ثانویه ۹
ISIRI 10218 کلیه آزمون ها باتری ها و سلول های ثانویه الکالاین با الکترولیت های غیر اسیدی دیگر، الزامات ایمنی ۱۰
ISIRI 9685-1 کلیه آزمون ها سلول ها و باتری های ثانویه شامل الکترولیت های قلیایی یا غیر اسیدی،سلول های تکی قابل شارژ اب بندی شده قابل حمل و نقل،نیکل کادمیم ۱۱
ISIRI 9685-2 کلیه آزمون ها سلول ها و باتری های ثانویه شامل الکترولیت های قلیایی یا غیر اسیدی،سلول های تکی قابل شارژ اب بندی شده قابل حمل و نقل،نیکل،متال ۱۲
ISIRI 71 کلیه آزمون ها باتری های راه انداز سربی،مقررات عمومی و روش های ازمون ۱۳
ISIRI 4280-1 کلیه آزمون ها باتری های اسیدسربی برای مصارف عمومی(انواع دارای دریچه قابل تنظیم) (مقررات عمومی مشخصات عملکردی و روش های ازمون) ۱۴
ISIRI 4280-2 کلیه آزمون ها باتری های اسیدسربی برای مصارف عمومی(انواع دارای دریچه قابل تنظیم) (ابعاد، ترمینالها ونشانه گذاری) ۱۵
ISIRI 4282-1 کلیه آزمون ها باتری های کششی سرب اسیدی،الزامات عمومی و روش های ازمون ۱۶
ISIRI 4868-1,2IEC60896-21,22 کلیه آزمون ها باتری های اسیدسربی ساکن،مقررات عمومی و روش های ازمون-قسمت اول –انواع منفذدار ۱۷
ISIRI 10764 کلیه آزمون ها سلول ها و باتری های ثانویه برای سیستم های فتو ولتاییک ۱۸