با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

رزومه آزمایشگاه مهرنگارکاسپین

انجام آزمونهای ایمنی و عملکرد انواع سلول وباتری های اولیه وثانویه به شرح زیر برای مشتریان مختلف:

انواع باتری های اولیه (غیر قابل شارژ) درابعاد سکه ای، چندوجهی، دکمه ای و سلولهای پک شده

انواع باتری هاو سلول های ثانویه(قابل شارژ) مانند باتری سرب اسیدی راه اندازانواع خودرو، ساکن، مصارف عمومی، کششی، صنعتی وغیره

انواع باتری هاو سلول های نیکل کادمیم، نیکل متال برای کاربردهای مختلف درابعاد استوانه ای، چندوجهی و پک شده

انواع باتری وسلول های لیتیم قابل شارژ درابعاد گوناگون مورداستفاده درگوشی های موبایل، رایانه دستی، استفاده های صنعتی و خودروهاوموتورهای برقی