با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

آزمون ها

انجام آزمونهاي ایمنی و عملکرد انواع باتري

 

در آزمایشگاه مهرنگار کاسپین آزمونهای ایمنی و عملکرد انواع باتری مطابق با استانداردهای ملی(ISIRI) شماره های ۱-۷۱ ،۱-۳۵۹۷ ،۲-۳۵۹۷، ۳-۳۵۹۷،  ۴۷۵۳،۴۷۷۲، ۶۶۱۸ ، ۹۴۸۱ ، ۶۱۹۷ ،۱۰۲۱۹،۱۰۲۱۸، ۲-۹۶۸۵ ، ۱-۹۶۸۵ ،۱-۴۲۸۰ ، ۲-۴۲۸۰ ، ۱-۴۲۸۲، ۴۸۶۸،  ۲۱-۶۰۸۹۶،  ۲۲-۶۰۸۹۶،  ۱۰۷۶۴ براساس گواهینامه تایید صلاحیت ایزو  ۱۷۰۲۵   از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام می شوند.

 برخی از آزمونهای ایمنی و عملکردکه در آزمایشگاه مهرنگارکاسپین برروی انواع باتریهای مختلف با مصارف صنعتی، تحقیقاتی، تجاری وخانگی  انجام می شوند بدین شرح می باشند:

 آزمون های ویژگی های نشانه گذاری، ظرفیت سنجی، چرخه های دوام باتری، شارژ پیوسته، بقای شارژ ، انبارش، ابعاد، دشارژ در دماهای مختلف،  دشارژ سریع، مقاومت داخلی و…